top of page

ASBESTATTEST

/

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning in Vlaanderen.

WAT IS EEN ASBESTATTEST

Het asbestattest bevat een inventarisatie van asbesttoepassingen die voorkomen in een gebouw. Naast deze inventarisatie worden de risico’s, staat van het materiaal en het veilig beheer of verwijdering ervan beschreven.
De basis voor dit attest is een niet-destructief onderzoek dat zich enkel baseert op de zichtbare materialen tijdens een normaal gebruik van het gebouw. Bijgevolg behoren valse wanden of plafonds slopen, grond uitgraven, dakbekleding demonteren... niet tot de scope van het asbestattest. 
Aan de hand van verplichte staalnames, expertise en research worden materialen als asbestverdacht of niet-asbestverdacht ingedeeld. Daarom gebeurt de opmaak van een asbestattest steeds door een gecertificeerde deskundige (asbestdeskundige inventarisatie) die de expertise heeft om asbest te onderscheiden.

 
Het asbestattest wordt opgemaakt volgens de richtlijnen van de OVAM.

WANNEER IS EEN ASBESTATTEST VERPLICHT?

Vanaf 23 november 2022 dient u over een asbestattest te beschikken bij overdracht van:

Een gebouw(deel) gebouwd voor 2001;

En de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is;

En het gebouw(deel) toegankelijk is.

Onder overdracht wordt verstaan: verkoop, schenking, recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of zakelijk recht van gebruik.


Voorbeeld 1
Een woning gebouwd in 1978 wordt verkocht: asbestattest verplicht
Voorbeeld 2
Een woning gebouwd in 1978 en gerenoveerd in 2008: asbestattest verplicht
Voorbeeld 3
Een woning gebouwd in 2002: asbestattest niet verplicht

OPMAAK VAN EEN ASBESTATTEST

De opmaak van een attest begint bij het invullen van het opdrachtformulier door de eigenaar. Hierin worden gegevens van het gebouw verzameld. Tegelijkertijd wordt de eigenaar ingelicht over de inspanningen en beperkingen die de asbestdeskundige heeft omtrent de opmaak. De eigenaar bezorgt ons vooraf alle beschikbare info omtrent het gebouw (plannen, foto’s, bestekken…).


De asbestdeskundige bezoekt vervolgens het gebouw en gaat op zoek naar asbestverdachte materialen. Op basis van onze vaststellingen, de aangeleverde bewijsdocumenten en laboanalyses kan een bouwmateriaal gekwalificeerd worden als asbest.

Van bepaalde materialen dienen wij verplicht stalen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: thermische leidingisolatie in gips, pleisterwerk, tegellijm achter faiences…
Na het plaatsbezoek sturen we de staalnames op naar een erkend labo.
Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het plaatsbezoek en de resultaten ontvangen van het labo wordt het asbestattest opgemaakt op het portaal van OVAM. Het attest wordt elektronisch bezorgd aan de eigenaar en kunt u online raadplegen via de Woningpas.

beste prijs

snelle service

grote expertise

Benieuwd naar uw asbest-risico?

Contacteer ons via 0486 643 627 of via mail hello@studiebureautruus.be

bottom of page