top of page

/

/

EPB-uitgelicht

EPB-WERKWIJZE

 

De basis voor EPB-verslaggeving is de EPB-voorafberekening. Aan de hand van een software-programma worden tal van parameters ingegeven om tot de uiteindelijke EPB-berekening te komen. Deze worden gecheckt met de EPB-eisen waarna eventuele aanpassingen kunnen gedaan worden.
De parameters die worden ingegeven is enerzijds info die op de bouwplannen te vinden zijn, zoals oppervlaktes van materialen, oppervlaktes van ruimtes, samenstellingen van bouwschillen… Hiervoor worden de vergunde plannen gebruikt. Anderzijds wordt de bouwheer bevraagd welke specifieke zaken hij wenst te gebruiken in zijn nieuwe woning. Dit kan het type ventilatiesysteem zijn, hoe gebeurt de verwarming, is er al een keuze gemaakt omtrent hernieuwbare energie, enzovoort. Zodoende komt men, door een wisselwerking tussen bouwheer/architect en EPB-verslaggever tot een berekening.
In de software worden onder andere volgende gegevens gegenereerd:
•    Isolatiewaarden
•    Ventilatiedebieten
•    Eisen m.b.t. technische installaties (verwarming, koeling, SWW, ventilatie)
•    Invloed van bouwknopen (= koudebruggen)
•    Eis voor blowerdoorresultaten
•    Benodigde aandeel hernieuwbare energie

Wanneer de volledige EPB-voorafberekening is uitgevoerd worden de resultaten, aan de hand van een overzichtelijk EPB-rapport, aan de bouwheer bezorgd. Studiebureau TRUUS houdt zich er aan een overzichtelijk en verstaanbaar EPB-rapport af te leveren zodat voor de bouwheer alles duidelijk is, zonder overbodige informatie.
 

EPB-software
EPB-startverklaring


Wanneer de EPB-voorafberekening is uitgevoerd, wordt het rapport opgeladen in de energieprestatiedatabank. Dit is een noodzakelijke, én wettelijke, verplichting zodat het VEKA (Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap) op de hoogte is van het project. Aan de hand van het energieprestatie-dossiernummer (terug te vinden op de omgevingsvergunning) wordt dit opgeladen.
Opgelet, dit dient te gebeuren vóór de start van de werken.

EPB-startverklaring

 

Tijdens het verloop van de werken worden aannmers aangesteld en worden materialen gekozen. Aan de hand van ons overzichtelijk EPB-rapport kan de bouwheer de aannemer of leverancier wijzen op bepaalde specifieke eisen m.b.t. EPB. 
Wenst, met de keuze van een bepaalde materiaalkeuze, af te wijken van het EPB-rapport, dan kan de EPB-verslaggever en herberekening uitvoeren met de gekozen materialen. Zo kunt u zich, nog voor de aankoop van bepaalde materialen, de invloed op EPB bekijken. 
Om later tot een conforme EPB-eindverklaring te komen dient elk aspect van de EPB-voorafberekening gestaafd te worden. Dit wil zeggen dat bepaalde producteigenschappen dienen worden te bewezen aan de hand van foto’s, facturen, meetresultaten… Op deze manier kan de EPB-verslaggever de nodige administratieve vaststellingen doen opdat alles volgende EPB-eisen is gebeurd.

Na de werken wordt de EPB-eindverklaring opgemaakt door de EPB-verslaggever, aan de hand van de verkregen stavingsstukken bezorgd door de bouwheer. Er wordt een “as-built”-dossier gemaakt van de EPB-voorafberekening. 
Mochten bepaalde eisen niet behaald worden, adviseert studiebureau TRUUS welke maatregelen eventueel nog genomen kunnen worden opdat de eisen behaald worden en geen onnodige boetes te worden betaald.
Bij een nieuwbouw en IER resultaat de EPB-eindverklaring in een “EPC-bouw”. Dit document is vergelijkbaar met de klassieke EPC, die nodig is bij verhuur of verkoop van het gebouw.

 

bottom of page